Facturación Electrónica

No marco da implantación da Administración Electrónica no Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), a facturación electrónica forma parte do catálogo de servizos que constitúen a estratexia de despregadura progresiva como soporte ao proceso de transformación.

A aplicación da facturación electrónica permitiu que ADIF, nas relacións comerciais que mantén cos seus provedores e clientes, intercambie os documentos factura en formato electrónico, co conseguinte beneficio de axilidade e transparencia na súa tramitación.

Dada a diferente tipoloxía existente entre as facturas recibidas de provedores e as emitidas a clientes, decidiuse abordar a posta en funcionamento en momentos diferentes, sendo as datas de implantación marzo de 2017, para o caso de facturas emitidas, e xuño de 2017 para as facturas recibidas. O obxectivo perseguido é o de homoxeneizar, simplificar e facer máis eficiente o proceso de facturación.